1/ V ZPSaDSS sa poskytuje sociálna služba

a.) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona, alebo

b.) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

2/ V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona.

Posudok o zdravotnom postihnutí na účely poskytovania starostlivosti v domove sociálnych služieb vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.


Čo je konkrétne potrebné vykonať?

Obrátiť sa na príslušný mestský alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska, ktorý prijíma a eviduje všetky žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a kde dostanete nasledovné formuláre tlačív ktoré je potrebné podľa predtlače vyplniť:

- žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

- lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Vyplnené a žiadateľom, resp. jeho zákonným zástupcom podpísané jednotlivé formuláre tlačív odoslať (doručiť) na adresu: Mestský úrad, odbor sociálny, bytový a zdravotníctva, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš (alebo na obecnom úrade podľa miesta trvalého bydliska). Očakávať ohlásenú návštevu zamestnancov Mesta Liptovský Mikuláš (prísl. obecného úradu) v rodine (domácnosti) žiadateľa, kde vykonajú predpísané sociálne šetrenie so zápisom.


Čo bude ďalej s Vašou žiadosťou?

Žiadosť bude v súlade so zákonom posúdená spolu s jej ostatnými náležitosťami a v prípade vyhovenia žiadosti o Vašom umiestnení v ZPSaDSS, bude Vám mestom Liptovský Mikuláš vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v tomto zariadení. Následne písomne požiadate o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZPSaDSS v súlade so zákonom. Žiadosť spolu s právoplatným rozhodnutím obce (mesta) predložíte ZPSaDSS. V prípade nevyhovenia Vašej žiadosti o umiestnenie v ZPSaDSS, mesto Liptovský Mikuláš (iná obec, mesto) s Vašim súhlasom uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb s iným poskytovateľom (iná obec, mesto, neverejný poskytovateľ).

- Informácia o ochrane osobných údajov