Výročné správy za predchádzajúci kalendárny rok.

Správa o hospodárení 2016.pdf Adobe PDF súbor

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a Nariadenie vlády SR z 30.3. 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, ukladá všetkým povinným subjektom zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.

- Zmluvy

- Faktúry

- Objednávky

Archív (pred 2016):

- Zmluvy (archívne)

- Faktúry (archívne)

- Objednávky (archívne)

Program Acrobat Reader® na prezeranie PDF súborov nájdete tu: get adobe reader