Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

O nás

NÁVŠTEVY
P O V O L E N É

Vážení klienti a rodinní príslušníci.

Vedenie Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš v zmysle Postupov pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu SARS-CoV-ku prenosu umožňuje návštevy prijímateľom sociálnych služieb od 18.05.2021 vo vyhradených priestoroch zariadenia 

Dátum a čas návštevy je potrebné vopred  dohodnúť s riaditeľkou na telefónnom čísle 044/5624511 alebo e-mail: zuzana.slaukova@mikulas.sk počas pracovných dní v čase

od 08:00 do 14:00


>Poučenie pre návštevy<
>Čestné prehlásenie o zdravotnom stave<
Návštevu je možné zrealizovať len u zdravých klientov (bez príznakov respiračného ochorenia).

> ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE <

OZNÁMENIE – OČKOVANIE PROTI COVID 19

Dňa 26.02.2021 sa proti COVID-19 zaočkovalo priamo v ZPSaDSS MLM 26 klientov z celkového počtu 41 seniorov vo veku 63 až 98 rokov.  Medzi prvými zaočkovanými zo zariadenia bola aj Margita Vlhová, stará mama lyžiarky Petry Vlhovej.
„Zabezpečili sme si potrebnú dokumentáciu a všetky anamnestické údaje klientov sme spracovali pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Piatim klientom lekár vakcináciu neodporučil. Mobilných klientov sme očkovali vo vyhradených priestoroch, imobilných priamo na lôžku. Vakcináciu zrealizovali pracovníci Výjazdovej očkovacej služby z Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši za čo im patrí veľké ĎAKUJEM.
Zaočkovaných je aj 17 zamestnancov, z toho 12 už aj druhou dávkou vakcíny.
V zariadení raz týždenne testujeme antigénovými testami všetkých svojich zamestnancov a každých 14 dní aj klientov.

Víziou nášho zariadenia je vytvárať podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách zamerané na ľudské princípy (úcta k životu, princíp dôstojnosti, zodpovednosti, solidarity, spoločného dobra a subsidiarity), etického a profesijného prístupu zamestnancov s ochranou ľudských práv a základných slobôd prijímateľov.

Motto

Sme takí, akí chceme byť – ľudí z nás nerobí to, čo si oblečieme, ale práve to, čo cítime v sebe a dokážeme podať ďalej niekomu, kto to práve potrebuje…

  • Vitajte na nových stránkach Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš. Zariadenie je rozpočtová organizácia mesta.
  • Zariadenie je lokalizované v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou v slnečnej a stromami obklopenej časti. Na pozemku patriacemu ZPSaDSS mesta Liptovský Mikuláš vedľa budovy, poskytujeme pre našich prijímateľov sociálnej služby oddychovo-relaxačnú zónu s letnou záhradou, žblnkajúcou fontánou, v horúcich dňoch príjemné posedenie v altánku a pod. Zabezpečujeme tiež kultúrno-spoločenské, záujmové podujatia a poradenské služby.
  • Všetky informácie, ktoré potrebujete Vám podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby ponúkame v sekcii ,,Informácie pre žiadateľov“.

Interiér Exteriér Zariadenie

(Pôvodné stránky zariadenia nájdete na adrese http://www.old.ddmlm.sk )