Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

O nás

NÁVŠTEVY
ZAKÁZANÉ do odvolania

Vážení klienti a rodinní príslušníci.

Vedenie Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš v zmysle Postupov pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu SARS-CoV-ku prenosu momentálne neumožňuje návštevy prijímateľom sociálnych služieb od 07.10.2021 až do odvolania.

Bližšie informácie Vám poskytneme počas pracovného týždňa v čase od 08:00 do 14:00

Riaditeľka ZPS a DSS mesta LM: Mgr. Zuzana Šlauková, tel: 44/562 45 11, zuzana.slaukova@mikulas.sk

Zdravotný úsek – hlavná sestra: Mgr. Margita Valková, mobil: 0910/995 510, margita.valkova@mikulas.sk

Sociálny úsek: Mgr. Erika Rúčková, Mgr. Zuzana Tomčíková, tel.: 044/5624509, erika.ruckova@mikulas.sk, zuzana.tomcikova@mikulas.sk

Po ukončení odvolania o zákaze návštev bude opätovne možné realizovať návštevy u zdravých klientov (bez príznakov respiračného ochorenia).
>Poučenie pre návštevy<
>Čestné prehlásenie o zdravotnom stave<

> ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE <

OZNÁMENIE – OČKOVANIE PROTI COVID 19

Dňa 26.02.2021 sa proti COVID-19 zaočkovalo priamo v ZPSaDSS MLM 26 klientov z celkového počtu 41 seniorov vo veku 63 až 98 rokov.  Medzi prvými zaočkovanými zo zariadenia bola aj Margita Vlhová, stará mama lyžiarky Petry Vlhovej.
„Zabezpečili sme si potrebnú dokumentáciu a všetky anamnestické údaje klientov sme spracovali pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Piatim klientom lekár vakcináciu neodporučil. Mobilných klientov sme očkovali vo vyhradených priestoroch, imobilných priamo na lôžku. Vakcináciu zrealizovali pracovníci Výjazdovej očkovacej služby z Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši za čo im patrí veľké ĎAKUJEM.
Zaočkovaných je aj 17 zamestnancov, z toho 12 už aj druhou dávkou vakcíny.
V zariadení raz týždenne testujeme antigénovými testami všetkých svojich zamestnancov a každých 14 dní aj klientov.

KORONAVÍRUS (ochorenie COVID – 19)

V súvislosti s opatreniami k prevencii vzniku, šíreniu a  zvládnutiu možnej krízovej situácie  ochorenia  COVID – 19  krízový tím zariadenia

  • denne sleduje aktuálne informácie,
  • komunikuje s krízovým tímom mesta Liptovský Mikuláš,
  • má kontakty na lekára a RÚVZ,
  • má vypracovaný ,,Plán preventívnych opatrení“,
  • má vypracovaný ,,Plán krízových opatrení v prípade karantény,
  • v prípade krízovej situácie sú činnosti zariadenia zredukované na minimum s dôrazom na udržanie poskytovania štandardnej sociálnej služby.

Poskytovanie informácií ohľadom klientov a informácií o umiestnení žiadateľa do zariadenia poskytujeme telefonicky a prostredníctvom emailovej komunikácie.

Ďakujeme za pochopenie, trpezlivosť, ohľaduplnosť  a rešpektovanie odporúčaných prijatých opatrení.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Zuzana Šlauková                                                                                                                                                               riaditeľka ZPS a DSS mesta LM

Víziou nášho zariadenia je vytvárať podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách zamerané na ľudské princípy (úcta k životu, princíp dôstojnosti, zodpovednosti, solidarity, spoločného dobra a subsidiarity), etického a profesijného prístupu zamestnancov s ochranou ľudských práv a základných slobôd prijímateľov.

Motto

Sme takí, akí chceme byť – ľudí z nás nerobí to, čo si oblečieme, ale práve to, čo cítime v sebe a dokážeme podať ďalej niekomu, kto to práve potrebuje…

  • Vitajte na nových stránkach Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš. Zariadenie je rozpočtová organizácia mesta.
  • Zariadenie je lokalizované v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou v slnečnej a stromami obklopenej časti. Na pozemku patriacemu ZPSaDSS mesta Liptovský Mikuláš vedľa budovy, poskytujeme pre našich prijímateľov sociálnej služby oddychovo-relaxačnú zónu s letnou záhradou, žblnkajúcou fontánou, v horúcich dňoch príjemné posedenie v altánku a pod. Zabezpečujeme tiež kultúrno-spoločenské, záujmové podujatia a poradenské služby.
  • Všetky informácie, ktoré potrebujete Vám podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby ponúkame v sekcii ,,Informácie pre žiadateľov“.

Interiér Exteriér Zariadenie

(Pôvodné stránky zariadenia nájdete na adrese http://www.old.ddmlm.sk )