Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Zverejňovanie dokumentov

Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a Nariadenie vlády SR z 30.3. 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, ukladá všetkým povinným subjektom zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.

Objednávky a faktúry sú umiestnené na stránke mesta Liptovský Mikuláš v časti elektronická verejná správa https://egov.mikulas.sk, zmluvy sú umiestňované na tejto stránke.

Objednávky: https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=781:0: (v rolovacom menu „Organizácia“ zvoľte „Zariadenie pre seniorov a DSS“)

Faktúry: https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=779:0: (v rolovacom menu „Organizácia“ zvoľte „Zariadenie pre seniorov a DSS“)

Zmluvy: http://test.ddmlm.sk/zverejnovanie-dokumentov/zmluvy/