Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Sponzori

ZPSaDSSMLM je rozpočtová organizácia mesta Liptovský Mikuláš napojená svojimi príjmami a výdavkami na jeho rozpočet. Je zároveň právnickou osobou mesta so samostatným hospodárením a rozpočtom. Rozpočet nepokryje všetky naše potreby a tak sa obraciame na
všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sú nám ochotní pomôcť. Od 07.02.2008 došlo k transformácii zariadenia, ktorou sa rozšírila jeho činnosť aj o služby poskytované fyzickým osobám s telesným postihnutím. Táto zmena nevyhnutne predpokladá zvýšenie objemu prevádzkových prostriedkov. Hoci je ZPSaDSSMLM umiestnené v zrekonštruovanej budove, potrebuje neustálu obnovu, údržbu a modernizáciu pomôcok.

V prípade, že nám chcete pomôcť finančne, oslovte nás prostredníctvom niektorého z kontaktov. Uvítame však aj akúkoľvek pomoc materiálnu, alebo v oblasti služieb a pod.

ĎAKUJEME VÁM

Whirlpool Slovakia spol. s.r.o. so sídlom v Poprade darovala nášmu zariadeniu automatickú práčku.

ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – občianske združenie venovalo pre prijímateľov sociálnej  služby a zamestnancov nášho zariadenia výživové doplnky s vitamínmi, minerálmi a stopovými prvkami. Ďakujeme

Ďakujeme spoločnosti IPATEX, s.r.o z Liptovského Mikuláša za darované rúška v počte 50 ks pre našich prijímateľov sociálnej služby.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb je v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš a  pán  primátor  Ing. Ján Blcháč PhD.  daroval 500 ks ochranných rúšok. Ďakujeme.

Ďakujeme lyžiarskemu stredisku Jasná a spoločnosti TMR, a. s. za vitamínové dary, ktoré venovali 27. 04. 2020 našim klientom.

Dňa 16.04.2020 privítala p. riaditeľka Mgr. Zuzana Šlauková ,,netradične“  pred vchodom do zariadenia  p. primátora Ing. Jána Blcháča PhD. Z dôvodu možného šírenia koronavírusu je v zariadení zákaz návštev pre verejnosť až do odvolania. Pán primátor vyjadril poďakovanie p. riaditeľke a personálu  za náročnú a zodpovednú prácu, za starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby a odovzdal darčekový kôš. Ďakujeme. 

Pani Mgr. Margita Valková ako zdravotná sestra vie, aké sú dôležité ochranné pomôcky pre personál práve v tejto nepriaznivej situácii v súvislosti so  šírením koronavírusu. Ďakujeme jej za darovanie 10 ks ochranných plášťov.

Ďakujeme Ing. Jánovi Šlaukovi, predsedovi COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, za poskytnutie ochranných okuliarov a ochranných štítov tváre.

Veľká vďaka patrí UNIDOMU s.r.o Liptovský Mikuláš za darované ochranné rúška v počte 100 ks pre zariadenie.

V spolupráci zamestnancov a občianského združenia Strieborný vlas sme v zariadení svojpomocne začali šiť ochranné rúška, ktorých je nedostatok. Aj takto sa navzájom podporujeme a  pomáhame zvládnuť túto náročnú situáciu, ktorá zasiahla každého.

Mestský úrad Liptovský Mikuláš myslí aj na tých najzraniteľnejších a vzhľadom na vzniknutú situáciu daroval prijímateľom sociálnej služby ochranné  bavlnené rúška.    Ďakujeme!

Spoločnosť GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. vyjadrila pomoc a podporu pri zvládaní situácie spojenej s výskytom nového Coronavírusu darovaním dvojvrstvových bavlnených ochranných rúšok pre všetkých prijímateľov sociálnej služby a celý personál v počte  71 kusov.

Ďakujeme firme SlovTan Contract Tannery s. r. o. Liptovský Mikuláš za darčekový kôš a vianočné koláčiky pre všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Ďakujeme pánovi Pavlovi Senajovi za poskytnutie bezplatnej prepravy.

Ďakujeme pani Štefánii Baranovej za darované veci pre ZPS a DSSMLM.

Ďakujeme anonymným darcom, ktorí poskytli hygienické potreby pre ZPS a DSSMLM.