Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Úhrady za služby

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš