Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

História

Domov dôchodcov mesta Liptovský Mikuláš (DDmLM) bol zriadený za účelom poskytovania sociálnych služieb obyvateľom mesta Liptovský Mikuláš a jeho spádovej oblasti. Zriaďovacia listina DDmLM bola vydaná mestom Liptovský Mikuláš dňa 16. 03. 2006, uznesením Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 17/2006. Tento dátum sa zároveň považuje za dátum vzniku organizácie. DDmLM bol zriadený ako rozpočtová organizácia mesta, s právnou subjektivitou na dobu neurčitú. Financovanie organizácie je zabezpečené prostredníctvom rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.

Začiatok činnosti organizácie je datovaný od 01. 09. 2006, odkedy boli zavedené aj pracovno-právne vzťahy so zamestnancami organizácie a postupne prijímaní obyvatelia domova. Slávnostné otvorenie DDmLM bolo dňa 18. septembra 2006, za prítomnosti zástupcov MPSVaR SR, investora (krajský Úrad – odbor soc. vecí Žilina), dodávateľa (Q.N.T. spol. s r. o. Banská Bystrica), VÚC Žilina, vedenia mesta Liptovský Mikuláš a ostatných participujúcich subjektov s bohatým kultúrnym programom.

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí dňa 7. februára 2008 schválilo transformáciu DDmLM na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých mesta Liptovský Mikuláš (DD a DSSMLM).

Od 1. 1. 2009 je v platnosti zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (Ďalej len „zákon“), ktorý zasadným spôsobom mení koncepciu poskytovania sociálnych služieb ako celku. Okrem iného dochádza aj k zmene názvu organizácie na Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš (ZPSaDSS).

Vízia rozvoja ZPSaDSS je postavená na:

– komunitnom pláne sociálnych služieb mesta L. Mikuláš a aktuálnych vnútorných predpisov mesta v sociálnej oblasti,

– pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta L. Mikuláš do roku 2013,

– postupnej rekonštrukcii ubytovacích priestorov a skvalitnení životných podmienok obyvateľov domova,

– získavaní sponzorských darov, grantov a nenávratných finančných pôžičiek.