Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

O nás

Víziou nášho zariadenia je vytvárať podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách zamerané na ľudské princípy (úcta k životu, princíp dôstojnosti, zodpovednosti, solidarity, spoločného dobra a subsidiarity), etického a profesijného prístupu zamestnancov s ochranou ľudských práv a základných slobôd prijímateľov.

Motto

Sme takí, akí chceme byť – ľudí z nás nerobí to, čo si oblečieme, ale práve to, čo cítime v sebe a dokážeme podať ďalej niekomu, kto to práve potrebuje…

  • Vitajte na nových stránkach Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš. Zariadenie je rozpočtová organizácia mesta.
  • Zariadenie je lokalizované v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou v slnečnej a stromami obklopenej časti. Na pozemku patriacemu ZPSaDSS mesta Liptovský Mikuláš vedľa budovy, poskytujeme pre našich prijímateľov sociálnej služby oddychovo-relaxačnú zónu s letnou záhradou, žblnkajúcou fontánou, v horúcich dňoch príjemné posedenie v altánku a pod. Zabezpečujeme tiež kultúrno-spoločenské, záujmové podujatia a poradenské služby.
  • Všetky informácie, ktoré potrebujete Vám podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby ponúkame v sekcii ,,Informácie pre žiadateľov“.
Interiér
Exteriér
Zariadenie

(Pôvodné stránky zariadenia nájdete na adrese http://www.old.ddmlm.sk )